Monday, July 15, 2013

14.07.2013 კლასიკის კიდევ ერთი წარმატება

       საკმაოდ რთული გასვლა იყო, სიცხის გარდა ნაბახუსევიც დამატებით დისკომფორტს მიქმნიდა. გარდა ამისა წინა კვირასთან შედარებით "ეკრანშიკებიც" გაორმაგებული რაოდენობით დამხვდნენ. ქარიც საკმაოდ ძლიერი იყო, მოკლედ თევზაობა ძალიან უარყოფით ხასიათზე დავიწყე. ალბათ ამან დამატებითი როლი ითამაშა და რამდენიმე საათის განმავლობაში მხოლოდ თითის ტოლა რამდენიმე თეთრულას ყურადღება დავიმსახურე.


                 საღამოსკენ ტემპერატურა ოდნავ დაეცა და ქარიც ჩადგა, შედეგმაც არ დააყოვნა, კლასიკურმა ტრიომ Stewart's Black Spider, Partridge&Orange და Partridge&Green - ის სახით კიდევ ერთხელ დაამტკიცა თავისი ეფექტურობა. წინა გასვლასთან შედარებით, თევზის ზომაც შესამჩნევად გაიზარდა, 

 
            ალბათ გამოცდილების დაგროვებამ თავისი შედეგი გამოიღო, უკვე მერამდენეჯერ ვრწმუნდები, რომ ერთი და იგივე ადგილზე ზედიზედ რამდენჯერმე გასვლა ძალიან უწყობს ხელს კონკრეტულ რეგიონზე წარმოდგენის შექმნას, მაგალითისათვის ჩემი თბილისის მიდამოებში მტკვარზე მიღებული გამოცდილება და შედეგი კარგად გამოდგება.
                          ესეც სასიამოვნოდ გატარებული დღის არანაკლებ სასიამოვნო დასასრული ლუდი&დღის გმირი Stewart's Black Spider

Monday, July 8, 2013

ცვლილებები კანონმდებლობაში

                   

           გთავაზობთ მოკლე ინფორმაციას სამოყვარულო თევზჭერის მარეგულირებელ კანონმდებლობაში არსებული სიახლეების შესახებ:

ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში შევიდა შემდეგი ცვლილებები:

1. 86-ე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 86. თევზჭერისა და ნადირობის წესების დარღვევა, აგრეთვე ცხოველთა სამყაროს ობიექტებით სხვაგვარი სარგებლობის წესების დარღვევა   
1. თევზჭერისა და თევზის მარაგის დაცვის წესების დარღვევა სამოყვარულო და სპორტული თევზჭერის იარაღისა და ხერხების გამოყენებით –
გამოიწვევს დაჯარიმებას 50 ლარიდან 200 ლარამდე, მოპოვებული თევზის ან წყლის სხვა ცოცხალი ორგანიზმის კონფისკაციით.
2. ამ მუხლის პირველი ნაწილით გათვალისწინებული ქმედება, ჩადენილი განმეორებით, ადმინისტრაციული სახდელის დადებიდან ერთი წლის განმავლობაში, –
გამოიწვევს დაჯარიმებას 200 ლარიდან 400 ლარამდე, სამართალდარღვევის იარაღისა და მოპოვებული თევზის ან წყლის სხვა ცოცხალი ორგანიზმის კონფისკაციით.
3. თევზჭერის სპეციალური მოთხოვნების დარღვევა – 
გამოიწვევს დაჯარიმებას 500 ლარის ოდენობით.
4. ამ მუხლის მე-3 ნაწილით გათვალისწინებული ქმედება, ჩადენილი განმეორებით, ადმინისტრაციული სახდელის დადებიდან ერთი წლის განმავლობაში, –
გამოიწვევს დაჯარიმებას 1000 ლარის ოდენობით.
5. საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი თევზჭერისა და თევზის მარაგის დაცვის წესების დარღვევა (გარდა ამ მუხლის პირველი–მე-4 და მე-8 ნაწილებით გათვალისწინებული დარღვევებისა) –
გამოიწვევს დაჯარიმებას 200 ლარიდან 400 ლარამდე, სამართალდარღვევის იარაღისა და მოპოვებული თევზის ან წყლის სხვა ცოცხალი ორგანიზმის კონფისკაციით.
6. ამ მუხლის მე-5 ნაწილით გათვალისწინებული ქმედება, ჩადენილი წყლის ზომამცირე სატრანსპორტო საშუალების (8 მეტრამდე სიგრძის კატარღა, ნავი, ნახევარბარკასი ან სხვა) გამოყენებით, –
გამოიწვევს დაჯარიმებას 400 ლარიდან 800 ლარამდე, მოპოვებული თევზის ან წყლის სხვა ცოცხალი ორგანიზმისა და სამართალდარღვევის იარაღის კონფისკაციით, წყლის სატრანსპორტო საშუალების კონფისკაციით ან უამისოდ.
7. ამ მუხლის მე-6 ნაწილით გათვალისწინებული ქმედება, ჩადენილი განმეორებით, ადმინისტრაციული სახდელის დადებიდან ერთი წლის განმავლობაში, –
გამოიწვევს დაჯარიმებას 800 ლარიდან 2000 ლარამდე, მოპოვებული თევზის ან წყლის სხვა ცოცხალი ორგანიზმის, სამართალდარღვევის იარაღისა და  წყლის სატრანსპორტო საშუალების კონფისკაციით.
8. თევზჭერა ელექტროდენით, ელექტროშოკის აპარატით, თვითნაკეთი ელექტრონული ხელსაწყოთი, ფეთქებადი ან მომწამლავი ნივთიერებით ან თევზის ან წყლის სხვა ცოცხალი ორგანიზმის მასობრივი განადგურების სხვა საშუალებით, აგრეთვე საქართველოს „წითელ ნუსხაში“ შეტანილი თევზის ან წყლის სხვა ცოცხალი ორგანიზმის მოპოვება –
გამოიწვევს დაჯარიმებას 2000 ლარიდან 4000 ლარამდე, მოპოვებული თევზის ან წყლის სხვა ცოცხალი ორგანიზმის, სამართალდარღვევის იარაღისა და წყლის სატრანსპორტო საშუალების კონფისკაციით.

ამავდორულად სიახლეა სისხლის სამართლის კოდექსშიც:


„მუხლი 300. უკანონო თევზჭერა
1. თევზჭერა ელექტროდენით, ელექტროშოკის აპარატით ან სხვა აკრძალული იარაღით, ასაფეთქებელი ან მომწამლავი ნივთიერებით, თევზის ან წყლის სხვა ცოცხალი ორგანიზმის მასობრივი განადგურების სხვა საშუალებით, ან 100 ტონის ან მასზე ნაკლები საერთო ტევადობის, 8 მეტრზე მეტი სიგრძის ან 100 ტონაზე მეტი საერთო ტევადობის წყლის სატრანსპორტო საშუალებიდან თევზსარეწი იარაღით თევზის ან წყლის სხვა ცოცხალი ორგანიზმის უკანონოდ მოპოვება, ან საქართველოს „წითელ ნუსხაში“ შეტანილი თევზის ან წყლის სხვა ცოცხალი ორგანიზმის მოპოვება, ასეთივე დარღვევისათვის ადმინისტრაციული სახდელის დადების შემდეგ, –
 ისჯება ჯარიმით ან გამასწორებელი სამუშაოთი ვადით ექვს თვემდე ანდა თავისუფლების აღკვეთით ვადით ერთ წლამდე.
2. თევზჭერა ელექტროდენით, ელექტროშოკის აპარატით ან სხვა აკრძალული იარაღით, ასაფეთქებელი ან მომწამლავი ნივთიერებით, თევზის ან წყლის სხვა ცოცხალი ორგანიზმის მასობრივი განადგურების სხვა საშუალებით, ან საქართველოს „წითელ ნუსხაში“ შეტანილი თევზის ან წყლის სხვა ცოცხალი ორგანიზმის მოპოვება, რამაც მნიშვნელოვანი ზიანი გამოიწვია, –
ისჯება ჯარიმით ან გამასწორებელი სამუშაოთი ვადით ერთ წლამდე ანდა თავისუფლების აღკვეთით ვადით ორ წლამდე.
3. ელექტროდენით, ელექტროშოკის აპარატით ან სხვა აკრძალული იარაღით, ასაფეთქებელი ან მომწამლავი ნივთიერებით, თევზის ან წყლის სხვა ცოცხალი ორგანიზმის მასობრივი განადგურების სხვა საშუალებით, ან 100 ტონის ან მასზე ნაკლები საერთო ტევადობის, 8 მეტრზე მეტი სიგრძის ან 100 ტონაზე მეტი საერთო ტევადობის წყლის სატრანსპორტო საშუალებიდან თევზსარეწი იარაღით თევზჭერა, ჩადენილი აკრძალულ დროს ან აკრძალულ ადგილას, ან საგანგებო ეკოლოგიური მდგომარეობის დროს ან ეკოლოგიური უბედურების ზონაში, ან სახელმწიფო ნაკრძალის, ეროვნული პარკის ბუნების მკაცრი დაცვის ზონის, ბუნების ძეგლის, ბიოსფერული რეზერვატის ბირთვის (ბუნების მკაცრი დაცვის) ზონის ან მსოფლიო მემკვიდრეობის უბნის ტერიტორიაზე, –
ისჯება ჯარიმით ან გამასწორებელი სამუშაოთი ვადით ორ წლამდე ანდა თავისუფლების აღკვეთით ვადით სამ წლამდე.“.

როგორც იქნა მოხერხდა ტერმინ ”თევჭერის” განმარტება, ”ცხოველთა სამყაროს შესახებ” კანონის მიხედვით:


„1. თევზჭერად ითვლება თევზის, წყლის უხერხემლოთა და ზღვის ძუძუმწოვართა მოპოვების მიზნით შესაბამის წყლის ობიექტში (მათ შორის, საქართველოს შავ ზღვაში) თევზსაჭერი ან თევზსარეწი იარაღით, მოწყობილობით ან/და სხვა ხერხებითა და საშუალებებით განხორციელებული ქმედება. თევზჭერა, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესის შესაბამისად, იყოფა სახეებად. იგი მოიცავს აგრეთვე სამოყვარულო და სპორტულ თევზჭერას (წყალქვეშა ნადირობის ჩათვლით).“.

აბსოლუტურად უსუსური და არაფრისმომცემი განმარტებაა, მისი მიხედვით, თუკი ვინმე შემთხვევით დაიჭერს დადგენილ ზომაზე პატარა თევზს, მიუხედავად იმისა გაუშვებს თუ არა, მაინც ხდება უკანონო თევზჭერისათვის სამართლებრივი დევნის ობიექტი.

 

Saturday, July 6, 2013

არაგვი 06.07.2013

                   მთელი კვირის განმვლობაში ვაკვირდებოდი თევზჭერისათვის აპოკალიპტურ ამინდის პროგნოზებს. ლოგიკა ნამდვილად კარგი რამ არის, თუ დიდ მდინარეებზე დინების უმეტეს ნაწილში წვიმს მაშინ ერთადერთი გამოსავალი წყალმცირე და ამავდროულად საკმაოდ მოკლე მდინარის პოვნა კარგი გამოსავალია, ქალაქთან ახლოს ასეთი ადგილი არის არაგვი, ჟინვალჰესიდან მცხეთამდე ნაპირები კლდოვანი და ღორღიანია, ჰესიდან მღვრიე წყალი მხოლოდ გაზაფხულზე, ისიც იშვიათ შემთხვევბში გამოდის, ხანმოკლე წვიმა კი ასეთ პირობებში, ამ მონაკვეთზე ვერაფერსაც ვერ აამღვრევს. მოკლედ, ასე თუ ისე ბალიშს დავემშვიდობე და დიდუბის ავტოსადგურიდან გასული თორმეტის ნახევარზე ადგილზე ვიყავი.

                    ჩვეულებისამებრ პირველ რიგში უკვე არაერთხელ გამოცდილი Gold Head Red Tag ვცადე, შედეგი ნული, საკუთარ თვალებს არ დავუჯერე და კიდევ ერთხელ ვცადე, მერე კიდევ არაერთხელ, მოკლედ საათნახევარი დრო ფუჭად დავკარგე. ნაპირზე ამოვედი და სიტუაცია გავაანალიზე: თევზი აშკარად არის, ზედაპირზე არ აქტიურობს, ესე იგი, იკვებება ან ფსკერზე ან შუა ფენაში, იმიტაცია ორივე შემთხვევაში ზუსტად სასურველ ჰორიზონტში მოძრაობს, მაგრამ შედეგი არაა, ესე იგი ფერების კლასიკური კომბინაცია (Peacock&Red) დღეს აქტუალური არაა, ფსკერის სტრუქტურიდან და ფერიდან გამომდინარე გადავედი Gold Head Hare's Ear Numph-ზე, შედეგი ისევ ნული

                    შემდეგ ვცადე Gold Head Blood Worm, Caddis Larva, Gold Head Pheasant Tail Nymph. შედეგი ისევ ნული, ნერვების დასაწყნარებლად ისევ ნაპირზე ამოვედი და ყურადღება სხვა ობიექტებზე გადავიტანე

                   სრულ ფიასკოს თითქმის შევეგუე და ბოლოს კლასიკური სველი იმიტაციების პატარა ყუთზე შევაჩერე ყურადღება. ავაწყვე კლასიკური სპაიდერების ტრიო ასევე კლასიკურ მონტაჟზე, რომელიც უკვე თითქმის მივიწყებულია, პირადად მე მხოლოდ ოლივერ ედვარდსის ფილმში მაქვს ნანახი ეს სტილი და ტაქტიკა,  მოკლედ, სრულ დამარცხებამდე ბოლო ბასტიონი იყო: Partridge&Green, Partridge&Orange და Stewart's Black Spider (ეს ბოლო პირველ სურათზე არაა სამაგიეროდ მეორეზე თევზს ყავს ჩახუტებული) 
                   დღეს საბოლოოდ მივხვდი რომ Fly Fishing-ში, როგორც მეთოდში, არსებობს გარკვეული დოგმები, თუ გნებავთ კლასიკა, რომელსაც, სანამ შოლტაობაში, ბუნდღაობაში, წკეპლაობაში, გამათრახებაში, მიტყეპვაში და მსგავს მარაზმებში გადავვარდებით სჯობს ყურადღება მივაქციოთ. ბევრი რომ არ გავაგრძელო, როგორც კი ნამდვილი კლასიკა (კლასიკური ინგლისური Gossamer's Pearsall Silk - ით დამზადებული იმიტაციები, რომელიც პირველ სურათზეა გამოსახული) გამოვიყენე შედეგიც მაშინვე ვნახე
                   ნამდვილად არ წარმომედგინა, რომ თბილისთან ასე ახლოს ასეთ სიამოვნებას მივიღებდი. 
P.S. ყველა თევზი, დიდი მადლობით, დაუბრუნდა მდინარეს, იმედია კიდევ არაერთხელ შევხვდებით, როცა წამოიზრდებიან.
P.P.S. ცოტა უარყოფითზეც მოგახსენებთ, ძალიან დიდი ეჭვი მაქვს, რომ "ნატახტარი"-ს ლუდსახარში დედიმისისას მირთმევას განაგრძობს მოზრდილი პორციებით, ძალიან საეჭვო სუნისა და ფერის შენაკადი ერთვის არაგვს  ხიდიდან 100-150 მეტრის მოშორებით, ფსკერი რუხი ფერისაა. გარდა ამისა რამდენიმე "ეკრანშიკიც"ვნახე. სინტერესოა, როდის შევა ოფიციალურად ძალაში ახალი დებულება, რომელიც ეკრანით თევზჭერას კრძალავს. წინა ორშაბათის მდგომარეობით (GSS Codex) ცვლილებები არ ჩანს.