Sunday, April 14, 2013

მოდიფიცირებული/კომბინირებული კონუსური და გრეხილი ლიდერები

              

             როგორც უკვე აღვნიშნეთ ქარხნული წარმოების კონუსური ლიდერების ერთ - ერთი, თუ არა ერთადერთი უარყოფითი მხარე მათი საკმაოდ მაღალი ფასია, ამიტომ პრაქტიკაში ხშირად ხდება ამგვარი ლიდერების ისეთი მოდიფიცერება, რაც ამ ნაკლს მეტ ნაკლებად ასწორებს. წარმოიდგინეთ, რომ გაქვთ 9 ფუტიანი 4x ლიდერი, რომელსაც იყენებთ 14 ნომერ კლასიკურ მშრალ იმიტაციაზე თევზაობისას, როგორც ვიცით, მასში ინტეგრირებულია დაახლოებით 4-6 ფუტი ცილინდრული 4x კვეთის მონაკვეთი, რომელიც სატარებლის ფუნქციას ასრულებს. თუ თევზაობისას თქვენ რამდენიმეჯერ გამოცვლით იმიტაციას, ეს მონაკვეთი თანდათან დამოკლდება, თუ ამ დროს დაგჭირდებათ ვთქვათ 20 ნომერი იმიტაციის გამოყენება, 4x ამისათვის ნამდვილად არ გამოგადგებათ, საჭიროა დაახლოებით 6x კვეთა. ასეთ შემთხვევაში ორი გამოსავალი გვაქვს - ან ავიღოთ ახალი 9 ფუტიანი 6x ლიდერი, ან მოვახდინოთ მოდიფიცირება. ამისათვის, იდეალურ შემთხვევაში, დაგვჭირდება მიკრომეტრი ან სპეციალური ხელსაწყო Tippet/Leader Gage


              თუმცა გამოცდილების ზრდასთან ერთად ხელსაწყოს გარეშეც ადვილად იპოვით ლიდერის სასურველი დიამეტრის მქონე მონაკვეთს.  გარდა ამისა აუცილებელია გვქონდეს სხვადასხვა დიამეტრის მონოფილური ან/და ფლუოროკარბონის სატარებლების კომპლექტი, მაგალითად ჩვენი პირობებისათვის აბსოლუტურად საკმარისია 2x -  დან 7x - მდე ასორტიმენტი. სასურველია სატარებლის ფიზიკური მახასიათებლები ლიდერის მახასიათებლების მსგავსი იყოს.
                ზემოაღნიშნული მოდიფიცირებისათვის დაგვჭირდება 5x და 6x სატარებლები. ლიდერზე ვპოულობთ იმ ადგილს, სადაც 4x  დიამეტრი თითქმის მთავრდება. ამ ადგილზე ვჭრით ლიდერს და ვაბავთ 5x სატარებლის დაახლოებით 20 სმ-იან მონაკვეთს, შემდეგ კი დაახლოებით 60 სმ - იან 6x სატარებელს, საბოლოო ჯამში მივიღეთ 9 ფუტზე ოდნავ გრძელი 6x ლიდერი, რომელიც კარგად იმუშავებს სასურველ 20 ნომერ იმიტაციასთან. გარდა ამისა, სატარებლების გადაბმის ადგილას, კვანძის სახით, თქვენ უკვე გაქვთ აშკარა წერტილი, რომელზედაც, სატყუარების ცვლის ან დაკარგვის შედეგად საბოლოო სატარებლის დამოკლების შემთხვევაში, უკვე მარტივად მიაბავთ ისევ 60 სმ - იან 6x მონაკვეთს და განაგრძობთ თევზაობას.
                ზუსტად იგივე პრინციპით ვახდენთ ლიდერის დაგრძელებასაც, მაგალითად თუ გვსურს იგივე 9 ფუტიანი 4x ლიდერის დაგრძელება 12 ფუტამდე სატარებლის დიამეტრის შეცვლის გარეშე. ასეთი აუცილებლობა დგება მაშინ, როდესაც რთული ზედაპირული დინების გამო ჩვენ არ გვსურს სროლისას ლიდერის ბოლომდე გაშლა, რათა არ მოხდეს იმიტაციის არაბუნებრივი გატარება, ანუ რათა თავიდან ავიცილოთ ე.წ. "drag". ასეთ შემთხვევაში დაგვჭირდება უკვე სამი სხვადასხვა დიამეტრის სატარებელი 2x, 3x და 4x. პროცედურა შემდეგნაირია - ვჭრით ლიდერს იმ ადგილას, სადაც 2x გადადის 1x -ში, ვამატებთ დაახლოებით 40 სმ 2x მონაკვეთს, შემდეგ ამავე სიგრძის 3x -ს და ბოლოს 4x სატარებელს, რომლის სიგრძეც დაახლოებით 70სმ-ს უდრის.
                  სტრიმერზე თევზაობისას, როდესაც საჭიროა საკმაოდ სქელი სატარებელი და თქვენ მხოლოდ ერთი 9 ფუტიანი 4x ლიდერი გაქვთ, შესაძლებელია მისი უბრალოდ დამოკლება იმ ადგილამდე, სადაც დიამეტრი 2x-ია, ეს ადგილი ლიდერის სქელი ბოლოდან დაახლოებით 7,5 ფუტშია, ასეთი გადაწყვეტილება დიდი ზომის სტრიმერის სასროლად საკმაოდ კომფორტულია, ხოლო თუ თქვენ ისევ გრძელი ლიდერი დაგჭირდებათ, სატარებლის სათადარიგო კომპლექტიდან ისევ ადვილად შეძლებთ მის დაგრძელაბას სასურველი სატარებლის დიამეტრამდე ზემოაღნიშნული რჩევების შესაბამისად.
             ზუსტად იგივე ტექნოლოგიით ხდება გრეხილი ლიდერების მოდიფიცირებაც- ვადგენთ ლიდერის წვრილი ბოლოს დიამეტრს და 1x სხვაობით ვაგრძელებთ მას სასურველ დიამეტრამდე.
               ალბათ შეამჩნევდით, რომ ამ ტექნოლოგიით თითქმის ვიმეორებთ თვითნაკეთი ლიდერების დამზადების მეთოდს, შესაბამისად ზემოაღნიშნული მეთოდიკა იძენს იმ უარყოფით თვისებებს რაც ახასიათებს მრავალკვანძიან ლიდერებს. არ არსებობს აბსოლუტურად იდეალური ვარიანტი, არჩევანი ჭერის კონკრეტული პირობებიდან გამომდინარეობს.          
                              

Saturday, April 6, 2013

ლიდერის სიგრძე და დიამეტრი (ნაწილი მესამე)

                 სტატიის პირველ ორ ნაწილში საკმაოდ დეტალურად ვისაუბრეთ ლიდერის სიგრძეზე, ახლა კი ყურადღებას გავამახვილებთ მის დიამეტრზე. ქარხნული ლიდერების შემთხვევაში შეფუთვაზე მითითებულია მისი წვრილი ბოლოს დიამეტრი, რომელიც აღინიშნება "X" სიმბოლოთი. მისი მილიმეტრებში გამოხატული მნიშვნელობა შემდეგნაირია


                ლიდერის მსხვილი ბოლო, რომლითაც იგი შნურს უერთდება დაახლოებით 0,4 - 0,5 მილიმეტრია, ზოგადი რეომენდაციის თანახმად ეს ბოლო შნურის დიამეტრზე 6/10 -ით წვრილი უნდა იყოს. ასეთი სიზუსტის დაცვა მხოლოდ თვითნაკეთი ლიდერების დამზადების შემთხვევაშია შესაძლებელი, როდესაც სახეზე გვაქვს სალიდერე მასალის საკმაოდ ფართო ასორტიმენტი.
        როგორც სტატიის წინა ნაწილში აღვნიშნეთ ქარხნული ლიდერის "X" მახასიათებელი აღნიშნავს ლიდერში ინტეგრირებული სატარებლის, ანუ ბოლო ცილინდრული მონაკვეთის დიამეტრს. ეს დიამეტრი კი პირდაპირ არის დაკავშირებული იმ იმიტაციის ზომასთან, რომლის გამოყენებასაც ვაპირებთ. სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, მაგალითად 5x ლიდერის გამოყენება უპრიანი შემდეგი ზომის იმიტაციებთან 14,16 და 18. თუმცა ეს მხოლოდ ძალიან ზოგადი რეკომენდაციაა და ჩვეულებრივ იმიტაციებს (არა დამძიმებულს) ეხება. აღნიშნული მითითების პრაქტიკული გამოყენება შემდეგნაირად ხდება. ისევ 5x ლიდერის მაგალითს თუ მოვიყვანთ, იგი მეტ-ნაკლებად გამართულად იმუშავებს შემდეგი ტიპის იმიტაციებთან, 18 ნომერ სპინენძისთავიან ნიმფასთან, 16 ნომერ კლასიკური ტიპის, ფრთიან იმიტაციასთან და 14 ნომერ სპაიდერის ტიპის სველ სატყუარასთან. ლიდერის დიამეტრისა და იმიტაციების ზომების შესაბამისობის ზოგადი გრაფიკი შემდეგნაირად გამოიყურება


                   კიდევ ერთხელ განვმეორდები, რომ ეს მხოლოდ საწყისი და ძალიან ზოგადი ხასიათის მონაცემებია, რომელთა მოდიფიცირება უკვე კონკრეტული პირობებიდან გამომდინარე ხდება, მაგალითად 18 ნომერ ნიმფაზე, რომელიც სპილენძის თავის გარდა კიდევ დამატებით ტყვიის მავთულით არის დამძიებული შესაძლებელია გამოვიყენოთ უვე არა 5x არამედ 4x ლიდერი/სატარებელი.
                    თვითნაკეთი ლიდერების შემთხვევაში, სასურველია, რომ ყოველი მომდევნო მონაკვეთი წინაზე 1x (დაახლოებით 0.025 მმ)- თ იყოს განსხვავებული. მაგალითად, თუ ჩვენ ვამზადებთ რამდენიმე მონაკვეთიან ლიდერს და გვსურს 5x სატარებლის გამოყენება, სატარებლის წინა მონაკვეთი იქნება 4x, მისი მომდევნო 3x და ა.შ. ასეთ შემთხვევაში მივიღებთ ლიდერის კლასიკური მუშაობისთვის მეტ-ნაკლებად ოპტიმალურ დინამიურ მახასიათებლებს. სასურველია ერთი მწარმოებლის ერთი და იგივე სერიის/დასახელების მონოფილისა თუ ფლუოროკარბონის გამოყენება, რათა ლიდერის შემადგენელი ნაწილების ფიზიკური მახასიათებლები ერთნაირი იყოს, რაც უზრუნველყოფს შნურის ენერგიის სწორად გადანაწილებას, ეს კი თავის მხრივ იმიტაციის წარმატებული მიწოდების ერთ-ერთი აუცილებელი პირობაა.
                    განსაკუთრებულად მინდა ხაზი გავუსვა იმ ფაქტს, რომ სტატიათა ეს მცირე ციკლი ეხება მხოლოდ კლასიკურ ლიდერებს, შესაბამისად ეს რეკომენდაციები ჩეხური, ფრანგული ან ამერიკული სტილით ნიმფაზე თევზობისას არ გამოგადგებათ.